ý nghĩa bình phong

Việc đặt bình phong trong phòng khách có ý nghĩa gì

file.398925

Không chỉ có vậy, suy rộng ra, với kiểu nhà “Tứ hợp viện” (nhà quay 4 mặt sân) xưa và kiến trúc cổ đại, tại